Zasady zawierania umowy deweloperskiej

Zakup mieszkania to decyzja, którą należy poprzedzić gruntownymi przemyśleniami i podjąć z daleko idącą ostrożnością. Jednym z elementów transakcji, na który warto zwrócić szczególną uwagę, jest umowa deweloperska i jej uwarunkowania.

Co warto wiedzieć na temat umowy deweloperskiej

umowa z deweloperemUmowa deweloperska zawierana jest na podstawie tzw. ustawy deweloperskiej, czyli Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dn. 16.09.2011 r. Jej głównym kryterium jest zabezpieczenie praw kupującego.

Porozumienie dewelopera i nabywcy musi mieć postać aktu notarialnego. Koszty czynności notarialnych zostają równo rozdzielone pomiędzy stronami. Zanim jednak podpiszemy u notariusza umowę, na mocy której mamy nabyć wymarzone mieszkanie, powinniśmy dokładnie ją przestudiować - o ile to możliwe, z pomocą prawnika. Jest to konieczne ze względu na fakt, że umowa deweloperska powinna zawierać szereg ściśle określonych informacji. Niektóre zawarte w niej zapisy mogą zaś okazać się dla nas problematyczne, jeżeli nie mieliśmy dotąd styczności z tego typu dokumentami.

Na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej

Nieumieszczenie w treści umowy wszystkich wymaganych danych stanowi dla nabywcy podstawę do odstąpienia od umowy. Innym powodem do zerwania porozumienia jest sytuacja, w której zawarte w dokumencie dane nie odpowiadają tym znajdującym się w załącznikach lub prospekcie informacyjnym. Jedyny wyjątek stanowią tu modyfikacje, które zostały wprowadzone w prospekcie pomiędzy doręczeniem go nabywcy a podpisaniem umowy.

Do odstąpienia od umowy uprawnia kupującego również m.in. nieprzeniesienie na niego prawa własności do danej nieruchomości w terminie wyznaczonym w umowie.  Podstawę może stanowić również doręczenie nabywcy prospektu zawierającego błędne lub niekompletne informacje, a także niedoręczenie przez dewelopera prospektu i załączników.

Również deweloper ma prawo do odstąpienia od umowy. Jest to możliwe m.in. wtedy, gdy kupujący nie stawi się w określonym czasie do podpisania aktu notarialnego lub odbioru nieruchomości pomimo dwukrotnego doręczenia mu pisemnego wezwania. Jedyny wyjątek stanowi tu sytuacja, w której niestawienie się nabywcy wynikło z przyczyn od niego niezależnych.

Innym czynnikiem uprawniającym dewelopera do zerwania umowy jest nieuiszczenie przez nabywcę należności w kwocie lub terminie zdefiniowanych w treści umowy - mimo dwukrotnego doręczenia mu pisemnego wezwania do zapłaty. Podobnie jak w powyższym przypadku, wyjątkiem jest tu zaistnienie siły wyższej uniemożliwiającej nabywcy uiszczenie należności w sposób zgodny z treścią porozumienia.